Talastasan

OVERVIEW

Nakabatay sa pampanitikang dulog (literaturebased approach) ng pag-aaral ng Filipino ang serye ng TALASTASAN (Batayan at Sanayang Aklat sa Panitikan at Gramatika) para sa mga mag-aaral ng Junior High School.

Inihahain ng serye ng aklat na ito ang mga gawain at pagsasanay na tutulong sa mga mag-aaral na makilala, mapag-aralan, matalakay, at masuri ang mga tiyak na anyong pampanitikan na nakaugat sa kamalayang Pilipino, Asyano, at Daigdig.

GRAMTIKA AT TALASTASAN

Kaugnay nito itinatampok sa aklat ang mga akdang pampanitikan na tulad ng pabula, parabula, anekdota, alamat, bugtong, salawikain, kuwentong-bayan, sanaysay, diyalogo, tula, nobela, dula, at iba pang anyong pampanitikan bilang lunsaran sa pagtuturo ng aralin sa panitikan at gramatika. Kasama sa nililinang ang mga pagpapahalagang Pilipino, Asyano, at Pandaigdig na makatutulong upang hubugin ang mga mag-aaral na maging mapanagutang kasapi ng lipunang kinabibilangan at ng daigdig sa pangkalahatan.

Inaasahan na sa paggamit ng serye ng aklat na ito ay magiging bihasa ang mga mag-aaral sa kakayahang kominikatibo at iba’t ibang kasanayaan na tulad ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat, at panonood.

Ang TALASTASAN ay nakabatay sa mga panlahat at tiyak na kasanyang pagkatuto ng Kagawaran ng Edukasyon at sa napapanahong kurikulum ng K–12. Tinalakay nang buo ang mga kasanayang nakalahad sa kurikulum at pinahitik pa sa pamamagitan ng pagpapayaman at karagdagang gawain.

Jessie S. Setubal
Patrocinio V. Villafuerte

PRESCHOOL BOOKS

Written by topnotch educators, these worktexts are essential tools for young learners as they start their journey into the world of learning. Books to guide, books to have fun with, and books to spark a lifelong love of learning.

ELEMENTARY BOOKS

These worktexts are designed to help students think critically, and give them a strong foundation to help them prepare for the next stage in their education.

JUNIOR HIGH BOOKS

Meticulously designed to advance the aims of the K-12 curriculum, these worktexts help students develop communication and problem-solving skills, acquire lasting values, and provide guidance on how to successfully navigate their expanding world.

SENIOR HIGH BOOKS

These are worktexts designed to prepare students for higher learning and equip them with the competence to tackle challenges in the next stage of their education.