Talastasan Pagbasa at Wika

Ang TALASTASAN ay nakabatay sa mga panlahat at tiyak na kasanyang pagkatuto ng Kagawaran ng Edukasyon at sa napapanahong kurikulum ng K – 12. Tinalakay nang buo ang mga kasanayang nakalahad sa kurikulum at pinahitik pa sa pamamagitan ng pagpapayaman at karagdagang gawain.

9.6/10