Sikhay

OVERVIEW

Ang Sikhay (Batayan at Sanayang Aklat sa Gramatika at Literatura) ay sadyang inilaan at inihanda para sa mga mag-aaral ng Sekondarya upang makahubog ng kaisipan at kasanayan ng mga mag-aaral at tulungan silang maging matalino at produktibo sa lipunang kinabibilangan. Ito ay marubdob at masinop na inihanda ng mga awtor bilang paghahandog sa mga mag-aaral upang higit na mapataas ang antas ng kanilang kaalaman hinggil sa estruktura ng ating wika at yaman at rikit ng ating panitikan.

PAGYABONG, PAG-UNLAD, PAG-LINANG

Ang aklat na ito ay hahasa sa mga mag-aaral sa kakayahang komunikatibo at iba’t ibang kasanayang tulad ng: pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat at panonood. Ito ay nakabatay sa mga panlahat at tiyak na kasanayang pagkatuto ng Kagawaran ng Edukasyon at sa Binagong Kurikulum sa Antas na Sekondarya (RSEC) at K-12.

Prof. Estrella L. Peña
Jessie S. Setubal
Patrocinio V. Villafuerte

PRESCHOOL BOOKS

Written by topnotch educators, these worktexts are essential tools for young learners as they start their journey into the world of learning. Books to guide, books to have fun with, and books to spark a lifelong love of learning.

ELEMENTARY BOOKS

These worktexts are designed to help students think critically, and give them a strong foundation to help them prepare for the next stage in their education.

JUNIOR HIGH BOOKS

Meticulously designed to advance the aims of the K-12 curriculum, these worktexts help students develop communication and problem-solving skills, acquire lasting values, and provide guidance on how to successfully navigate their expanding world.

SENIOR HIGH BOOKS

These are worktexts designed to prepare students for higher learning and equip them with the competence to tackle challenges in the next stage of their education.