Salamisim

OVERVIEW

Ang seryeng ito ng Salamisim: Wika at Pagbasa ay isang batayan at sanayang aklat na naglalayong maging gabay tungo sa mabisa at makabuluhang pagkatuto ng Filipino. Tumutugon ito sa layuning isinusulong ng K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). 
Ang mga aralin at mga nakatakdang gawain para sa mga mag-aaral ay masusing isinasaayos alinsunod sa mungkahi ng bagong estratehiya ng pagtuturo – and UbD o Understanding by Design. Nilalayon ng mga estratehiyang ito na palalimin ang pag-unawa at kaalaman ng mga mag-aaral sa wikang Filipino kaalinsunod ng paglinang ng kanilang kakayahan bilang mga 21st Century Learner. Isinasaalang-alang din sa seryeng ito ang napapanahong gamit ng wika alinsunod sa inilabas na 2009 Gabay sa Ortograpiyang Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino.

PAKIKINIG, PAGSASALITA, PAGBABASA at PAGSUSULAT

Maingat na isinasaalang-alang sa seryeng ito ang mga sumusunod na pamantayan ng bagong kurikulum:

Jessie S. Setubal
Anita S. Agustin
Daisy P. Baustista
Rosana De Guzman
Josephine M. Montana
Josephine Ruiz
Ma. Yulenia Dones- Enriquez
Lucila Tanda
Myrna Panti- Piedad
Pamela Lavares
Teresita Arcos Surot

PRESCHOOL BOOKS

Written by topnotch educators, these worktexts are essential tools for young learners as they start their journey into the world of learning. Books to guide, books to have fun with, and books to spark a lifelong love of learning.

ELEMENTARY BOOKS

These worktexts are designed to help students think critically, and give them a strong foundation to help them prepare for the next stage in their education.

JUNIOR HIGH BOOKS

Meticulously designed to advance the aims of the K-12 curriculum, these worktexts help students develop communication and problem-solving skills, acquire lasting values, and provide guidance on how to successfully navigate their expanding world.

SENIOR HIGH BOOKS

These are worktexts designed to prepare students for higher learning and equip them with the competence to tackle challenges in the next stage of their education.