Salamisim Wika at Pagbasa

Ang seryeng ito ng Salamisim: Wika at Pagbasa ay isang batayan at sanayang aklat na naglalayong maging gabay tungo sa mabisa at makabuluhang pagkatuto ng Filipino. Tumutugon ito sa layuning isinusulong ng K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd).

9/10