Talasatansan – Pagbasa at Wika

Ang TALASTASAN ay nakabatay sa mga panlahat at tiyak na kasanyang pagkatuto ng Kagawaran ng Edukasyon at sa napapanahong kurikulum ng K – 12. Tinalakay nang buo ang mga kasanayang nakalahad sa kurikulum at pinahitik pa sa pamamagitan ng pagpapayaman at karagdagang gawain.

Inihahain ng serye ng aklat na ito ang mga gawain at pagsasanay na tutulong sa mga mag-aaral na makilala, mapag-aralan, matalakay, at masuri ang mga tiyak na anyong pampanitikan na nakaugat sa kamalayang Pilipino. Kaugnay nito itinatampok sa aklat ang mga akdang pampanitikan na tulad ng pabula, parabula, anekdota, alamat, bugtong, salawikain, kuwentong-bayan, sanaysay, diyalogo, tula, dula, at iba pang anyong pampanitikan bilang lunsaran sa pagtuturo ng aralin sa pagbasa at wika. Kasama sa nililinang ang mga pagpapahalagang Pilipino na makatutulong upang hubugin ang mga mag-aaral na maging mapanagutang kasapi ng lipunang kinabibilangan at ng daigdig sa pangkalahatan. Inaasahan na sa paggamit ng serye ng aklat na ito ay magiging bihasa ang mga mag-aaral sa pakikipagtalastasan habang nililinang ang mga makrong kasanayan na tulad ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat, at panonood.

Category:

Description

To track your order please enter your Order ID in the box below and press the "Track" button. This was given to you on your receipt and in the confirmation email you should have received.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Talasatansan – Pagbasa at Wika”

Your email address will not be published.