BPLP

OVERVIEW

Ang BANSANG PILIPINAS, LAHING PILIPINO ay isang serye ng batayang aklat sa Araling Panlipunan sa paaralang elementarya. Sadyang inihanda ang serye upang makatugon sa K to 12 Kurikulum para sa elementarya na binalangkas ng Kagawaran ng Edukasyon.

TUGON SA HAMON NG NAGBABAGONG PANAHON

Sa Kurikulum na ito, iniaangkop ang edukasyon sa pambansang pag-unlad at tutulungan ang mga bata na maging isang mamamayang mapanuri, mapagnilay, responsable, produktibo, maka-Diyos, makakalikasan, makabansa at makatao. May paninindigang pananaw at may pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan. Nakapokus sa Sibika at Kultura para sa baitang 1,2 at 3 at sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika para sa baitang 4,5,6.

Binibigyang-diin ng seryeng ito ang paglinang ng mga paniniwala ng mga Pilipino: pambansang pagkakakilanlan; pambansang pagmamalaki; at pambansang karapatan. Nakapaloob sa bawat aklat ng serye ang mga temang: tao, kapaligiran at lipunan; panahon, pagpapatuloy at pagbabago; kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa; produksyon, distribusyon at pagkonsumo; kapangyarihan, awtoridad at pamamahala; karapatan, pananagutan at pagkamamamayan.

Adoracion G. Ahito
Amado E. Borbon
Ian Jeffrey E. Manahan
Jaquilyn Zacarias
Leo Labadnoy
Veronica G. Gargaritano
Zenaida L. Agbon
Zenaida L. Agbon

PRESCHOOL BOOKS

Written by topnotch educators, these worktexts are essential tools for young learners as they start their journey into the world of learning. Books to guide, books to have fun with, and books to spark a lifelong love of learning.

ELEMENTARY BOOKS

These worktexts are designed to help students think critically, and give them a strong foundation to help them prepare for the next stage in their education.

JUNIOR HIGH BOOKS

Meticulously designed to advance the aims of the K-12 curriculum, these worktexts help students develop communication and problem-solving skills, acquire lasting values, and provide guidance on how to successfully navigate their expanding world.

SENIOR HIGH BOOKS

These are worktexts designed to prepare students for higher learning and equip them with the competence to tackle challenges in the next stage of their education.