Bansang Pilipinas Lahing Pilipino

Ang BANSANG PILIPINAS, LAHING PILIPINO ay isang serye ng batayang aklat sa Araling Panlipunan sa paaralang elementarya. Sadyang inihanda ang serye upang makatugon sa K to 12 Kurikulum para sa elementarya na binalangkas ng Kagawaran ng Edukasyon.

9.4/10